Renowacja cmentarza

Zamówienie publiczne na: Renowację zabytkowego cmentarza żydowskiego w Tarnowie

Informujemy, że postępowanie o udzielenie zamówienia zostało zakończone.

 

***

Data publikacji w Bazie Konkurencyjności Funduszy Europejskich: 27.06.2017

Termin składania ofert: do dnia 12-07-2017
Nazwa zamawiającego: Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie
Numer ogłoszenia: 1041150
Adres e-mail, na który należy wysłać ofertę: podcienia @ poczta. onet. pl (proszę usunąć spacje)
Osoba do kontaktu w sprawie ogłoszenia: Janusz Bogacz
Nr telefonu osoby upoważnionej do kontaktu w sprawie ogłoszenia: +48 660 483 048

Miejsce i sposób składania ofert

Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej
Rynek 3,
33-100 Tarnów

Skrócony opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia są roboty budowlane i konserwatorskie przy remoncie zabytkowego Cmentarza Żydowskiego w Tarnowie przy ul Szpitalnej.

Kategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Podkategoria ogłoszenia

Roboty budowlane

Miejsce realizacji zamówienia

Województwo: małopolskie Powiat: Tarnów Miejscowość: Tarnów

Opis przedmiotu zamówienia

Cel zamówienia

Cmentarz został założony około 1581 roku i jest jednym z najstarszych i najciekawszych cmentarzy w południowej Polsce. Na powierzchni 3,2 hektara znajduje się około 4 tysięcy zachowanych nagrobków (najstarszy z 1667 r.). Cmentarz jest miejscem specyficznym, interesującym i stanowi jeden z ważniejszych przystanków turystycznych dla osób zwiedzających Tarnów. Ogromna wartość historyczna tego miejsca jak i walory estetyczne oraz artystyczne (chociażby pięknie zdobione macewy) a także zagrożenie zniszczeniem zabytku, wskazują na konieczność podjęcia prac renowacyjnych, mających na celu odrestaurowanie cmentarza, co pozwoli na udostępnianie zabytku i przeznaczenie go na działalność kulturalną, mającą na celu upowszechnianie historii i kultury Żydów tarnowskich.

Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zapytania są roboty budowlane i konserwatorskie w zakresie:

1. Renowacja ogrodzenia cmentarza

Przewiduje się przeprowadzenie prac związanych z renowacją ogrodzenia cmentarza, w tym:

– Ogrodzenie od strony ul. Słonecznej (długość 120,63 mb)
– Ogrodzenie od strony ul. Starodąbrowskiej (długość 158,53 mb)
– Ogrodzenie od północy (długość 267,80 mb)
– Ogrodzenie od strony ul. Szpitalnej (długość 41,02 mb),

2. Wykonanie alejek na cmentarzu. Utrudnienie wynika z konserwatorskiego i religijnego charakteru cmentarza żydowskiego, co wyklucza użycie sprzętu ciężkiego

3. Renowacja domu pogrzebowego (tehary) i dostosowanie do potrzeb wystawowych

4. Renowacja pomnika autorstwa Dawida Beckera

5. Renowacja 100 wytypowanych nagrobków/macew na cmentarzu. Renowacji podlegać będą najcenniejsze historycznie nagrobki. Z uwagi na zabytkowy i religijny charakter obiektu prace muszą być wykonywane ręcznie przy udziale specjalistów z zakresu konserwacji zabytków.

6. Wykonanie elementów małej infrastruktury oraz oświetlenia alejek, w tym:
– wykonanie oświetlenia alejek z użyciem 20 szt. stylowych latarni,
– wykonanie iluminacji pomnika z użyciem 4 naświetlaczy LED.
– dostawa i zamontowanie stylizowanych 25 szt. ławek parkowych, trwale zamocowanych do gruntu.
– dostawa i zamocowanie 30 szt. koszy na śmieci.

Kod CPV

45000000-7

Nazwa kodu CPV

Roboty budowlane

Dodatkowe przedmioty zamówienia

nie dotyczy

Harmonogram realizacji zamówienia

Zamówienie musi być wykonane do 15.12.2018 r.

Załączniki:

Zapytanie ofertowe

Pobierz wszystkie załączniki TUTAJ

Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności

Wykonawca powinien posiada uprawnienia do wykonywania określonej działalności w zakresie robót na obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.
Zamawiający nie precyzuje sposobu udokumentowania wymagań, których spełnianie wykonawca byłby zobowiązany wykazać w sposób szczególny.

Wiedza i doświadczenie

Wykonawca powinien wykazać, że w okresie ostatnich 5 lat przed upływem składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia dzielności jest krótszy to w tym okresie) wykonał w sposób należyty oraz zgodnie z przepisami prawa budowlanego i prawidłowo ukończył 3 roboty budowlane o wartości 2 000 000 zł brutto, w tym co najmniej jedną robotę budowlaną obejmującą przebudowę lub remont obiektu zabytkowego tj. wpisanego do właściwego rejestru zabytków, o wartości minimum 2 000 000,00 zł brutto
Ponadto powinien wykazać, że wykonał co najmniej dwie roboty budowlane i konserwatorskie na cmentarzu żydowskim, na kwotę co najmniej 180 000, 00 zł brutto każda.

Potencjał techniczny

Warunek zostanie uznany za spełniony, jeżeli wykonawca wykaże, że dysponuje lub będzie dysponować minimum po jednej osobie na każde poniższe stanowisko:
a) Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania pracami w zakresie niezbędnym do wykonania prac oraz posiadająca doświadczenie zawodowe przy kierowaniu robotami budowlanymi związanymi z renowacją zabytków, zgodnie z przepisami o ochronie zabytków.
b) Konserwator zabytków – osoba wyznaczona przez Wykonawcę do kierowania pracami konserwatorskimi przy konserwacji zabytkowych obiektów budowlanych z cegły i obiektów z kamienia, który posiada uprawnienia i doświadczenie zgodnie z przepisami o ochronie zabytków.

Osoby zdolne do wykonania zamówienia

a) Kierownik budowy powinien posiadać:
– uprawnienia do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie tj. do kierowania robotami w specjalności konstrukcyjno–budowlanej bez ograniczeń,
– posiadać stosowne uprawnienia zawodowe oraz uprawnienia do prowadzenia prac w obiektach zabytkowych określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2015 poz. 1789) oraz być członkiem właściwej Izby samorządu zawodowego.
– co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego na stanowisku kierownika budowy (w rozumieniu art. 17 oraz art. 21a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane tj. Dz. U z 2016 r. poz. 290, zwaną dalej ustawą Prawo budowlane) przy realizacji obiektów budowlanych, w tym doświadczenie w kierowaniu minimum jedną robotą polegającą na renowacji lub przebudowie (w rozumieniu ustawy Prawo budowlane) obiektu wpisanego do rejestru zabytków. Kierowanie powyższym zadaniem powinno obejmować pełny zakres realizacji, tj. od dnia rozpoczęcia do dnia zakończenia zadania. Zamawiający uwzględni tylko zadania zakończone.b) Konserwator zabytków powinien posiadać
– uprawnienia do prowadzenia i nadzorowania prac konserwatorskich przy obiektach zabytkowych określone w ustawie z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami, Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 14 października 2015 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich, robót budowlanych, badań konserwatorskich, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badań archeologicznych i poszukiwań zabytków (Dz.U. 2015 poz. 1789)
– Co najmniej pięć lat doświadczenia zawodowego przy realizacji prac konserwatorskich przy obiekcie wpisanym do rejestru zabytków.

Sytuacja ekonomiczna i finansowa

Zamawiający nie dokonuje opisu sposobu oceny spełniania warunku. Wykonawca składa oświadczenie na formularzu stanowiącym załącznik nr 4, do zapytania ofertowego.

Dodatkowe warunki

Brak

Warunki zmiany umowy

1. Zmiana Umowy może nastąpić wyłącznie w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.
2. Zmiany mogą dotyczyć przede wszystkim następujących kwestii:
1) Terminu realizacji zamówienia w szczególności w przypadku:
 zmiany Harmonogramu realizacji – w wyniku decyzji jednostki, z którą zawarta został Umowa na dofinansowanie projektu ze środków UE, dotyczącej zmian terminów realizacji inwestycji czy też ustalającej dodatkowe postanowienia, do których Zamawiający zostanie zobowiązany,
 wynikającej z postanowień umowy o dofinansowanie projektu Zamawiającego,
 zmiany terminów realizacji inwestycji wynikającej z potrzeb prawidłowej realizacji Projektu oraz w przypadku wystąpienia okoliczności niezależnych od Wykonawcy,
2) Wynagrodzenie Wykonawcy określone w Umowie może ulec zmianom w szczególności w następujących przypadkach:
 zmiany stawki urzędowej podatku VAT o kwotę wynikającą z tej zmiany,
 rezygnacji z części robót, jeżeli taka rezygnacja będzie niezbędna do prawidłowej realizacji Przedmiotu Umowy lub których wykonanie nie będzie konieczne lub będzie bezcelowe w przypadku zaistnienia okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia Umowy – o wartość niewykonanych robót.
3. W Umowie można też dokonywać innych zmian korzystnych z punktu widzenia realizacji Przedmiotu Umowy, w szczególności przyspieszających realizację, obniżających koszt ponoszony przez Zamawiającego na wykonanie, utrzymanie lub użytkowanie Przedmiotu Umowy bądź zwiększających użyteczność Przedmiotu Umowy, a także spowodowane czynnikami zewnętrznymi np. siła wyższa, nieprzewidziane warunki pogodowe, zmiana obowiązujących przepisów lub inne okoliczności zewnętrzne mogące mieć wpływ na realizacje postanowień Umowy, na uzasadniony wniosek Zamawiającego lub Wykonawcy, po uprzednim ich zaakceptowaniu przez obie strony Umowy.

Lista dokumentów/oświadczeń wymaganych od Wykonawcy

Każdy z wykonawców w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu ma obowiązek złożyć następujące oświadczenia i dokumenty:

1) Oferta sporządzona zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego zapytania.
2) Kosztorys ofertowy – załącznik nr 2 ze wskazaną specyfikacją, sporządzony na podstawie przedmiaru robót dołączonego do ogłoszenia, stanowiący podstawę do wyceny oferty.
3) Oświadczenie o braku powiązań kapitałowych lub osobowych, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 3 do zapytania ofertowego.
4) Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 4 do zapytania ofertowego.
W przypadku składania oferty wspólnej ww. oświadczenie składa pełnomocnik w imieniu wykonawców składających ofertę wspólną.
5) Wykaz robót budowlanych, w tym przy obiekcie objętym nadzorem konserwatorskim, wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz wykaz robót budowlanych wykonanych na cmentarzu żydowskim, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 5 do zapytania ofertowego oraz z załączeniem dowodów dotyczących robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składający ofertę wspólną składają jeden wspólny ww. wykaz.
6) Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia, niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 6 do zapytania ofertowego.
W przypadku składania oferty wspólnej wykonawcy składają jeden wspólny wykaz osób, którymi dysponują lub będą dysponować.
7) Oświadczenie o posiadaniu wymaganych uprawnień przez osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, według wzoru, stanowiącego załącznik nr 7 do zapytania ofertowego.
inne załączniki określone w zapytaniu ofertowym
Dokumenty, o których mowa powyżej muszą być przedstawione w oryginale, datowane i podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania Oferenta.

Zamówienia uzupełniające

Nie przewiduje się.

Ocena oferty

Kryteria oceny i opis sposobu przyznawania punktacji

Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Beneficjent kierował się będzie następującymi kryteriami i ich wagą:

1. kryterium – cena (C) – waga 60 %

Cn
C = ——– x 100 x 60 %
Cb

gdzie:
Cn – najniższa cena spośród ofert nieodrzuconych
Cb – cena oferty badanej (ocenianej)
100 – wskaźnik stały
60% – waga kryterium

2. kryterium – termin wykonania – waga 20 %

Wykonawcy, którzy nie spełnią w/w warunku podlegają odrzuceniu.
Punkty za kryterium „termin realizacji” zostaną przyznane w skali punktowej do 20 pkt.:
1) Jeżeli wykonawca deklaruje wykonanie zadania do 15.12.2018 roku – 0 pkt.
2) Jeżeli wykonawca deklaruje wykonanie zadania do 15.11.2018 roku – 10 pkt.
3) Jeżeli wykonawca deklaruje wykonanie zadania do sierpnia 15.10.2018 roku – 20 pkt.

3. kryterium – doświadczenie kierownika budowy – waga 20%
Wykonawcy, którzy nie spełnią w/w warunku podlegają odrzuceniu.
Punkty za kryterium „Doświadczenie kierownika budowy” zostaną przyznane w skali punktowej do 20 pkt.:
Udokumentowane doświadczenie w kierowaniu robotami budowlanymi przy obiektach zabytkowych – 1 obiekt – 0 pkt
Udokumentowane doświadczenie w kierowaniu robotami przy obiektach budowlanych w tym jeden zabytkowy – 2 obiekty – 10 pkt
Udokumentowane doświadczenie w kierowaniu robotami przy obiektach budowlanych w tym jeden zabytkowy – 3 obiekty – 20 pkt