Projekt

Renowacja zabytkowego Cmentarza Żydowskiego w Tarnowie 2017-19

Cmentarz Żydowski w Tarnowie

Adres: ul. Szpitalna
33-100 Tarnów
Działka nr 54, obręb 0105

Właściciel: Gmina Żydowska w Krakowie
ul. Miodowa 27
31-055 Kraków

Pełnomocnik: Komitet Opieki nad Zabytkami Kultury Żydowskiej w Tarnowie
33-100 Tarnów, Rynek 3

ZAKRES ROBÓT

• Odtworzenie alejek poprzez wykonanie utwardzonej nawierzchni na podstawie wykonanych szczegółowych pomiarów geodezyjnych inwentaryzujących zarówno zachowane pierwotne fragmenty obrzeży jak i korygujących również kolizje nagrobków z naniesionym na mapach ich przebiegiem
• Restaurację i konserwację ogrodzenia od strony ul. Słonecznej i Starodąbrowskiej.
• Usunięcie ruin pierwotnego muru od strony ul. Słonecznej oraz uporządkowanie terenu całego cmentarza.
• Odtworzenie ogrodzenia od wschodu / w granicy z działkami 89/28, 89/25, 89/26, 107/7/ z furtką i wspornikową pochylnią, umożliwiającymi udostępnienie cmentarza od strony północnej.
• Wymianę / odtworzenie/ zawilgoconego muru przy wejściu do strony
ul. Szpitalnej – Na murze tym od strony cmentarza przewiduje się lapidarium z zachowanych kawałków macew z innych cmentarzy.
• Konserwację i restaurację domu pogrzebowego /tehary/ i dostosowanie go do celów ekspozycyjnych.
• Konserwację betonowej podstawy i bezpośredniego otoczenia pomnika.
• Wykonanie oświetlenia alejek, montaż ławek, koszy na śmieci i tablic informacyjnych / dużej przy wejściu i mniejszych wzdłuż alejek tworzących szlak informacyjny.

Wykonane też będą prace konserwatorskie nagrobków których zakres i metody wykonania zostały ujęte w programie konserwatorskim.

Przewiduje się również ustawienie zewnętrznego kiosku informacyjnego, którego lokalizacja wymagać będzie odrębnych uzgodnień.
Ponadto przewiduje się ustawienie przenośnych, nie powiązanych z gruntem toalet/ typu TOY-TOY/ i kontenera na narzędzia

Obiekt objęty jest ochroną konserwatorską.