Druk i dostawa Przewodnika po cmentarzu

Informujemy, że zostały złożone trzy oferty, spośród których wybrano ofertę Wydawnictwa S-CAN, o czym zadecydowało kryterium ceny.
***

Zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na wykonanie druku i dostawę Przewodnika po Cmentarzu Żydowskim w Tarnowie w dwóch wersjach językowych – po polsku i po angielsku

I. Opis przedmiotu zamówienia:

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu graficzno-wydawniczego, skład wraz opracowaniem technicznym oraz druk i dostawa Przewodnika po Cmentarzu Żydowskim w Tarnowie, według następujących parametrów wydawniczych:
Format wydawnictwa: DL (110×210 mm)
Objętość: 48 str. + okładka
Nakład: w angielskiej wersji językowej – 1000 egz.,
w polskiej wersji językowej – 3000 egz.
Papier wnętrza: kredowany matowy – gramatura 130 g
Kolorystyka zadruku wnętrza: 4+4
Liczba fotografii: 50
Oprawa: miękka klejona lub broszurowa ze skrzydełkami z przodu i z tyłu
Papier okładki: kredowy matowy – gramatura 300 g
Kolorystyka okładki: 4+4
Uszlachetnianie okładki: folia błysk 1+0
Do Wykonawcy należy:
• obróbka techniczna i graficzna fotografii dostarczonych przez Zamawiającego,
• przygotowanie projektu edytorskiego wnętrza wydawnictwa oraz okładki i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji w formie elektronicznej (plik pdf),
• redakcja techniczna wydawnictwa,
• wykonanie składu oraz łamania tekstu i przedstawienie Zamawiającemu do akceptacji w formie wydruku oraz w wersji elektronicznej (plik pdf),
• ostateczna korekta przed zatwierdzeniem do druku,
• przygotowanie całości do druku, druk, oprawa i opakowanie,
• dostawa pod adres ustalony przez Zamawiającego.
Do Zamawiającego należy:
• Dostarczenie Wykonawcy tekstu Przewodnika w języku polskim oraz tłumaczenia tego tekstu na język angielski (ok. 1,3 ark. wydawniczego dla każdej wersji). Tekst po wstępnej korekcie autorskiej.
• Dostarczenie Wykonawcy fotografii do Przewodnika na nośniku cyfrowym.
• Wykonanie oceny i zatwierdzenia projektu edytorskiego wnętrza oraz okładki Przewodnika.
• Wykonanie sprawdzenia tekstu przewodnika po składzie i łamaniu stron.
• Nadanie numeru ISBN dla zamówionego wydawnictwa.
• Zatwierdzenie do druku po wykonaniu korekty końcowej.
• Odbiór wykonanego zamówienia.

II. Warunki udziału w postępowaniu:

W postępowaniu mogą brać udział podmioty które:
– wykażą się doświadczeniem w przygotowaniu edytorskim, druku i dostawy wydawnictw o podobnym charakterze
– znajdują się w sytuacji finansowej pozwalającej na zrealizowanie zamówienia

III. Kryterium oceny ofert:

Cena brutto

IV. Opis sposobu przyznawania punktacji za spełnienie danego kryterium oceny ofert:

1) Najniższa cena brutto

V. Termin składania ofert: data: 07/06/2019, godzina: 12/00

VI. Akceptowalne formy składania ofert:

1) elektronicznie na adres email Zamawiającego
2) przesyłką pocztową lub kurierską na adres pocztowy Zamawiającego
3) osobiście w siedzibie Zamawiającego

VII. Sposób sporządzenia oferty:

Oferta powinna zawierać:
Dane składającego ofertę

VIII. Warunki wykluczenia:

1) Zamówienie nie może zostać udzielone podmiotowi powiązanemu osobowo lub kapitałowo z zamawiającym.
Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy, a wykonawcą, polegające w szczególności na:
a) uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej;
b) posiadaniu co najmniej 10 % udziałów lub akcji;
c) pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika;
d) pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej;
e) pozostawaniu z wykonawcą w takim stosunku prawnym lub faktycznym, że może to budzić uzasadnione wątpliwości co do bezstronności tych osób.

IX. Termin realizacji zamówienia: 24.06.2019
X. Odrzuceniu podlegają oferty:

1) których treść nie odpowiada treści zapytania ofertowego lub
2) złożone przez oferenta niespełniającego warunków, określonych w zapytaniu ofertowym.

XI. Oferty złożone po terminie składania ofert, określonym w zapytaniu ofertowym, zamawiający niezwłocznie zwraca oferentom.

XII. Załączniki:

Zapytanie ofertowe
Wzór umowy

XIII. Informacje dotyczące wyboru najkorzystniejszej oferty.

O wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający zawiadomi wszystkich potencjalnych wykonawców, do których zostało skierowane zapytanie ofertowe oraz zamieści informację na stronie internetowej.

Publikacja: dnia 28.05.2019